Mực nước dự báo tại các vị trí

<<<    Ngày 09/03/2021    >>> Đặc trưng ngày
Vị trí Mực nước thiết kế / Yêu cầu (cm) 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Trung bình (cm) Lớn nhất (cm) Nhỏ nhất (cm)
TB Trung Hà 750
TB Bạch Hạc 547/250
TB Đại Định 557/250
TB Phù Sa 520/250
Cống Cẩm Đình 550
TB Thanh Điềm 150
TB Đan Hoài 108
Cống Liên Mạc 377
TB Ấp Bắc 280/50
Cống Long Tửu 258
TV Hà Nội 180/200
Cống Xuân Quan 185
TB Hồng Vân 100
Cống Tắc Giang 180/200
Cống Tân Đệ 45
Cống Hạ Miêu -150
Cống Ngô Đồng -200
Cống Múc 2 -200
Cống Cồn Năm -150